Homeabout CJLCPublicationsJapanese Language and CultureJapanese Language and Culture  1979~1975

About CJLC

Japanese Language and Culture  1979~1975

No

Date

Category

Author

Title

Page

8

Sep 1978

TERAMURA, Hideo

Grammar and Common Sense -A Preliminary Study on Pragmatics?

1-22

HORIGUCHI, Kazuyoshi

Expressivity of Demonstratives

23-44

KOYANO, Tetsuo

On a Case of Aspectual Meaning of Negative Auxiliary Verb Nai

45-62

OKURA, Miwako

Una Observación sobre los Usos de ‘Ta’

63-78

IKUMORI, Masato

On Russian Words and Phrases in the Book of “Hyokai Kibun” (2)

79-96

KAGEYAMA, Akiko

El Verbo Japonés Mieru y su Traducción Española – A través de “Botchan” y ” La mujer de la arena”

97-114

YAMAGUCHI, Koji

Some Thoughts on Translation through “Asiatic” Perspective

115-136

UJIHARA, Hiroshi

The Problem of Language in Counseling -On So-called Nonverbal Communication-

137-160

Translation and Commentary

ABRAMS, James

Gotobain Gokuden -An Essay on Poetry from 13th Century Japan-

161-201

List of titles, Japanese Language and Culture Nos.1-7

203-208

7

Mar 1978

TERAMURA, Hideo

The Syntax and Semantics of Noun Modification in Japanese (4) Functions of the Base

1-24

NITTA, Yoshio

WATANABE Minoru’s Theory on Japanese Syntax

25-41

YAMAGUCHI, K?ji

The Case Expression in the Subordinate Clause.

43-56

IKUMORI, Masato

On Russian Words and Phrases in the book of “Hyokai Kibun” (1)

57-71

UJIHARA, Hiroshi

My Impression of the La Jolla Program 1977 Summer Institute

73-93

YAMAMOTO, Susumu

<<Book Review>> “The Tone Pattern of Japanese: An Autosegmental Theory of Tonology” by Shosuke HARAGUCHI

95-105

6

Sep 1977

TERAMURA, Hideo

The Syntax and Semantics of the Noun Modification in Japanese (3) The Outer Relationships.

1-35

TANAKA, Akio

Final Particles in Contemporary Japanese

37-71

NITTA, Yoshio

Definition of Sentences in Yamada’s Theory on Grammar

73-110

OKUNISHI, Shunsuke

Ichi-wa no Usagi, or Ip-piki no Usagi? -On Classification of Animals by means of Counters-

111-124

?KURA, Miwako

Comparación de Usos del Presente de los Verbos japonese y españoles

125-136

IKUMORI, Masato

On Russian Verbs of Speech

137-162

UJIHARA, Hiroshi

Counseling of a Latin American Nisei

163-184

YAMAMOTO, Susumu

Current Bibliography on Generative Phonology and Other Things

185-238

5

Mar 1977

OTSUKA, Koji

Kokoro ni Ukabu mama ni

1-2

YOSHIDA, Yasuo

Otsuka Koji Kyoju Taikan Kinengo ni yosete

3-8

NISHIDE, Ikuyo

Biruma ni okeru Nihongo Kyoiku no Genjo to Sono Mondaiten

9-19

KAGEYAMA, Akiko

Supeingo Kokumin ni taisuru Nihongo Kyoiku no Mondaiten: Genba kara no Hokoku Sono 1

21-28

TERAMURA, Hideo

Rentai-Shushoku no Shintakusu to Imi: Sono 2

29-78

NITTA, Yoshio

Tagisei wo Yusuru Yogen ni tsuite no Ni San no Kosatsu: Lexico-Syntax no Shisei ni oite

79-94

YAMAMOTO, Susumu

Onkei-ron to Shikei-ron ni okeru Onsetsu

95-110

HORIGUCHI, Kazuyoshi

“-teiru” “-tearu” no Hyogen

111-130

KATO, Chikara

tai, tagaru, hoshii, hoshigaru’ ni tsuite: Nihongo Bunseki no Ichi-Shiron

131-150

UJIHARA, Hiroshi

Gaikokujin Gakusei ni taishite Okonatta UPI Kekka ni tsuite: Dai 2 Nenji

151-169

Translation and Commentary

ABRAMS, James Richard

THE HOLY FAMILY

171-119

Translation and Commentary

ABRAMS, James Richard

THE MONTHLY NOTES

201-226

4

Aug 1975

YOSHIDA, Yasuo

Kinen-Tokushu ni kaete

1-2

YAGI, Hiroshi

H. Boneru to Konnichi no Nihongaku no Kadai

3-26

HARUNA, Makiko

Honyaku to Bunka ni tsuite no Ichi-Kosatsu

27-38

HORIGUCHI, Kazuyoshi

‘-sho’ to ‘-shimasho’ no Hyogen ni tsuite

39-49

IKUMORI, Masato

Roshiago ni okeru Kako-Jisei no Hensen

51-70

TERAMURA, Hideo

Rentai-Shushoku no Shintakusu to Imi

71-119

UJIHARA, Hiroshi

Gaikokujin Ryugakusei ni Jisshi Shita Eigo-ban UPI-A3 gata no Kekka ni tsuite

121-140

ELZINGA, Rob (Tr. by Hiroshi UJIHARA)

Muni Puroburemu Chekku Risuto ni yoru Zainichi Gaikokujin Ryugakusei no Mondai Chosa

141-153

ARAI, Eizo

Keigo no Seigo-sei ni tsuite

1-15

IKUMORI, Masato

Atogaki

Return to top